Samanlikning av små trimaranar

Her er eit utval av trimaranar opp til ca. 10 m length; dei minste er opne, dei større har overbygg; dei fleste faldar; nokre er i produksjon, eller har vore det inntil nyleg; nokre er tilgjengelege i form av teikningar eller byggjesett. Eg har ikkje teke med "kajakk-trimaranar", som det er mange av.


Forklaringar til tabell:

"Power to weight ratio" (høgast er best) utrekning: Motvinds seglareal (inkluderer eventuell vingemast-areal) delt på netto vekt  pluss 200 kg (gjennomsnitts vekt av personar og utstyr) multiplisert med 100. Andre faktorar påverkar også yting, så som skroglengde, motstand, krenging, breidde og vindfang.


"Performance index" (høgast er best) utrekning: Lengde multiplisert med breidde multiplisert med motvinds seglareal  dividert på vekt.


Pris er for fullt utstyrt båt, og der bare byggjeland er oppgjeve gjeld det for båt i serieproduksjon.  "One-off" indikerer handverksbyggjing basert på teikningar, og prisen er eit grovt estimat; i nokre tilfelle der planar ikkje lenger er tilgjengelege gjev eg estimat for brukt båt.