Blog tagged as Kina

 

For om lag eitt år sidan skreiv eg del 1 av mine lærdommar frå opphaldet i Kina under korona-pandemien; her er del 2, med litt meir vekt på det komparative:


Kategorisering av land

I vestverda er ein van med ei kategorisering av land; for det fyrste "venner og allierte" (USA, ...

Kleppar
27.01.22 04:12 - Comment(s)
Kinas nullsmittestrategi - til lærdom eller til skrekk og åtvaring?
Kleppar
27.12.21 00:36 - Comment(s)
Handel som privilegium
Skal handel mellom nasjonar vera verdibasert? Er handel med Noreg eit privilegium? Er det eit større dilemma å handla med Kina enn med andre land, t.d. USA?
Kleppar
17.09.21 05:05 - Comment(s)
Er Kina sosialistisk? Er dette eit viktig spørsmål?
Kleppar
10.08.21 11:19 - Comment(s)
Stavanger Aftenblads antigratulasjon
Innlegg om Aftenbladets antigratulasjon på hundreårsjubilieet for det kinesiske kommunistpartiet; redaksjonell smålighet på sitt verste!
Kleppar
07.07.21 15:27 - Comment(s)
Hundreårsfeiring
Er hundreårsjubileet til Kinas kommunistiske parti verd ei feiring? Klassekampen og dei fleste norske aviser syns ikkje det. Bloggeigar Klepsvik meiner noko anna.
Kleppar
04.07.21 01:57 - Comment(s)
Folkemord i Xinjiang?
Statistikk viser at leverkåra i Xinjiang langt overgår naboland.
Kleppar
24.06.21 15:40 - Comment(s)
Er Xinjiang både under utvikling og avvikling?
Kleppar
02.06.21 16:25 - Comment(s)
Noreg overgår Kina
Eit trist "jubileum": Noreg overgår Kina i antall covid-19 smittetilfelle
Kleppar
26.03.21 03:24 - Comment(s)
Kva har eg lært etter å ha budd nesten eitt år i Kina?
Kleppar
17.02.21 03:26 - Comment(s)

Svært mange land i verda har ei smitteutvikling lik den norske (sjå graf ovanfor); altså ei forverring i løpet av 2020. Media har skrive stolpar opp og vegger ned om rettslege og psykologiske fylgjer av epidemien, om dugnad og råd, og ymse forklåringar er presenterte for kvifor land som Kina o...
Kleppar
30.12.20 08:25 - Comment(s)
Hovmod står for fall?

Å observera sin eigen kultur litt på avstand er alltid nyttig. Eg gjer meg nokre tankar her under mitt eittårige opphald i Beijing som «koronaflyktning».


Koronaviruset oppfører seg likt i alle land det slår seg ned i, så det er all grunn til å samanlikna ulike lands strategiar og kapasitetar.


På fleir...

Kleppar
17.12.20 07:14 - Comment(s)
Økonomisk vekst i Kina og USA

Det er ein seigliva myte at kapitalismens fortrinn er rask økonomisk vekst. Men er det sant? Her er historisk statistikk frå 1953 til og med 2020 som viser økonomisk vekst i Kina og USA. Gjennomsnittleg vekst i USA i heile perioden er 2,9 prosent; i Kina 8,3 prosent. Ein lyt sjølvsagt ha i tankane a...

Kleppar
10.11.20 13:24 - Comment(s)
Politiske parti i Kina
Heilt sant er det ikkje at det bare er eitt politisk parti i Kina - meir korrekt er det vel å seia at det bare er eitt styringsparti.

Me kan vel vera samde om at politikkens mål er å byggja eit godt samfunn for det store fleirtalet av folket som bur der; så vil det gode samfunn alltid vera eit dy...
Kleppar
20.10.20 12:23 - Comment(s)
FOLKEREPUBLIKKEN KINA PÅ 71-ÅRSDAGEN

Folkerepublikken Kina feirar sin 71-årsdag medan store deler av verda er midt oppi ein langvarig kamp mot covid-19 på åttande månaden. Kinas primære koronastrategi har heile tida vore å redda liv, ikkje å redda økonomien; landet har hatt smitten under kontroll i fleire månadar alt, og livet her går ...

Kleppar
02.10.20 12:20 - Comment(s)
Kinas økonomi og korona (artikkel i Stavanger Aftenblad 10. august 2020)
Eurosonens økonomi i andre kvartal 2020 hadde negativ vekst på minus 12 %, USA på minus 33 %, mens Kinas økonomi vaks med 3 %. Korleis kan Kinas vekst forklårast? Her er nokre tankar omkring dette, frå ein Kina-observerande ikkje-økonom.


Mange økonomar vil ha oss til å tru at den mest avanserte økono...
Kleppar
10.08.20 03:52 - Comment(s)

Etter å ha levd i om lag førti år i dei to svært kulturelt og politisk ulike samfunna Kina og Noreg har eg etter kvart komme fram til at det er få eller ingen universelle verdiar. Straks ein beveger seg litt bort frå reine naturvitskaplege fakta, fargar og påverkar kulturen alle våre verdiar; me kan...

Kleppar
29.05.20 04:41 - Comment(s)

Koronakamp i aust og vest

Faktum: I kampen mot det same koronaviruset, som har vore like smittsamt heile tida, har Sør-Korea med eit folketal på over 50 millionar om lag 10.000 smitta, Beijing med folketal på 21 millionar har om lag 550 smitta, medan Norge med litt over 5 millionar har over...

Kleppar
02.04.20 04:59 - Comment(s)