Blog categorized as Kina

Er Kina sosialistisk? Er dette eit viktig spørsmål?
Kleppar
10.08.21 11:19 - Comment(s)
Stavanger Aftenblads antigratulasjon
Innlegg om Aftenbladets antigratulasjon på hundreårsjubilieet for det kinesiske kommunistpartiet; redaksjonell smålighet på sitt verste!
Kleppar
07.07.21 15:27 - Comment(s)
Hundreårsfeiring
Er hundreårsjubileet til Kinas kommunistiske parti verd ei feiring? Klassekampen og dei fleste norske aviser syns ikkje det. Bloggeigar Klepsvik meiner noko anna.
Kleppar
04.07.21 01:57 - Comment(s)
Folkemord i Xinjiang?
Statistikk viser at leverkåra i Xinjiang langt overgår naboland.
Kleppar
24.06.21 15:40 - Comment(s)
Er Xinjiang både under utvikling og avvikling?
Kleppar
02.06.21 16:25 - Comment(s)

Kart som viser reiseruta

I byrjinga av 1980-talet var amerikanske GeoSource engasjert av den kinesiske stat for å driva geofysisk kartleggjing i Qaidam-bassenget med mål å finna geologiske formasjonar som kunne innehalda olje eller gass. Eg jobba som administrator og tolk ved forsyningsbasen i Leng...

Kleppar
07.01.21 04:30 - Comment(s)
Politiske parti i Kina
Heilt sant er det ikkje at det bare er eitt politisk parti i Kina - meir korrekt er det vel å seia at det bare er eitt styringsparti.

Me kan vel vera samde om at politikkens mål er å byggja eit godt samfunn for det store fleirtalet av folket som bur der; så vil det gode samfunn alltid vera eit dy...
Kleppar
20.10.20 12:23 - Comment(s)
FOLKEREPUBLIKKEN KINA PÅ 71-ÅRSDAGEN

Folkerepublikken Kina feirar sin 71-årsdag medan store deler av verda er midt oppi ein langvarig kamp mot covid-19 på åttande månaden. Kinas primære koronastrategi har heile tida vore å redda liv, ikkje å redda økonomien; landet har hatt smitten under kontroll i fleire månadar alt, og livet her går ...

Kleppar
02.10.20 12:20 - Comment(s)
Aftenposten og Kina

Om "Kina-ekspertar"
I det siste (t.d. 17. august 2020) har Aftenposten hatt fleire artiklar om Kina i typisk stil: Journalistisk avstandssynsing med kommentarer frå vestlege «Kina-ekspertar». Kor mange av dei som har fartstid frå Kina dei siste åra, eller som kan kinesisk, er eit ope s...
Kleppar
21.08.20 01:28 - Comment(s)
Kinas økonomi og korona (artikkel i Stavanger Aftenblad 10. august 2020)
Eurosonens økonomi i andre kvartal 2020 hadde negativ vekst på minus 12 %, USA på minus 33 %, mens Kinas økonomi vaks med 3 %. Korleis kan Kinas vekst forklårast? Her er nokre tankar omkring dette, frå ein Kina-observerande ikkje-økonom.


Mange økonomar vil ha oss til å tru at den mest avanserte økono...
Kleppar
10.08.20 03:52 - Comment(s)

"Våtmarknad" er vårens nyord på norsk, og etter alle skriveri i vestlege media gjev ordet assosiasjonar om ein stad der alle ville dyr i naturen er til sals; der virus og bakterier ynglar, og hygienen er mangelfull.  No har eg reist inn og ut av Kina i snart førti år, lukkeleg uv...

Kleppar
26.05.20 02:06 - Comment(s)

Om me ser bort frå den mest primitive og uinformerte kritikk av det kinesiske samfunnet, som hovudsakleg er botna i antisosialisme og sjablongmessige krav om duplisering av det vestlege val-demokratiet, eksisterer det ein kritikk av det kinesiske samfunnet på eit noko høgare nivå, i hovudsak i form ...

Kleppar
17.05.20 08:19 - Comment(s)
Er vestlege økonomar treffsikre om Kinas økonomi?

Økonomar kan vera gode navigatørar når kursen skal stakast ut over korte avstandar. Deira modellar og økonometrikk er mykje mindre treffsikre når ein skal navigera i ukjent terreng over lengre avstandar fram i tid. Denne teksta er skriven av ein ikkje...

Kleppar
05.04.20 07:04 - Comment(s)
Kinas koronakamp - diktatorisk overvaking eller godt leiarskap og samarbeid (kortversjon i Dag og Tid 3. april 2020)?

Det gjennomgåande temaet i norske massemedia når ein skriv om Kinas kamp mot koronaviruset er at landet har lukkast bare fordi det er ein kontroll- og overvakingsstat.

Me les om samansveiste dører, om droner som svirrar rundt på jakt etter maskelause stakkarar, om mobilappar som kontrollerer og overv...

Kleppar
31.03.20 05:18 - Comment(s)

Dei mange artiklar i vestleg presse om arbeidsleirar i Xinjiang kolporterer ein seigliva myte: At vestlege land, i deira respons mot trugsmål (i dette tilfellet valdeleg, jihaddistisk, separatistisk islam) er så mykje mildare og meir sivilisert enn «dei andres» mot det same. Men Vestens mistenkelegg...

Kleppar
02.03.20 01:16 - Comment(s)

TJØNNS FRYKT

Journalist Halvor Tjønn teiknar eit dystert bilete av verda, der vårt vestlege demokrati blir truga av autoritære land under rask militær og teknisk oppbygging og med vondt i sinne. Han støttar seg på etterretningstenesta si trugsmålsvurdering.

Dag og Tid har to andre kronikørar som også...

Kleppar
25.02.20 07:48 - Comment(s)

Dette innlegget i Aftenposten 14. februar er svar på ein kronikk i samme avis 5. februar:

Koronaviruset og ein norsk professor

Eg bur i Kina, eit samfunn i full beredskap, medan professor Carl Henrik Knutsen i ein kronikk 5. februar produserer ideologi frå eit lunt kontor på Blindern, kamuflert som læ...

Kleppar
14.02.20 02:51 - Comment(s)

Dei siste dagane har mange spurt meg om Kina. NRKs Urix har hatt innslag om Kina i denne veka, og har sitert China Digital Times, og ein norsk professor i Oxford. Ein nemner at Kina vil ta bort to-periode begrensinga på president-embedet, og ymse sensur av ord på internett.


Kinas presidentembete
D...

Kleppar
03.03.18 17:32 - Comment(s)